Hamada HAMADA Shoji

Born
09 December 1894 Kanagawa, Japan
Died
05 January 1978 Tochigi, Japan
Nationality
Japanese

 (6 works)